POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - pdf do pobrania  printbutton2

 

 

INFORMACJA O POSIADANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dla partnerów biznesowych DAMIX sp. z o.o.

o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Damix Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) - w dalszej części: RODO - informujemy, co następuje:

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

DAMIX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie, ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr KRS 0000124512, o kapitale zakładowym w wysokości 1 460.000,00 zł, o numerze NIP: 892-11-96-255 i numerze Regon: 910301250 (dalej: Damix)

Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować:
a. pisemnie, za pomocą poczty na adres siedziby Spółki,
b.elektronicznie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych z naszą Spółką, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji rynkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizowania wiążących Państwa ze Spółką umów i porozumień.
W związku z tym, informujemy, iż będziemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne, dane adresowe i kontaktowe.

1. Cel przetwarzania danych osobowych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

a.        W przypadku realizowania wiążących Państwa ze Spółką umów i porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.


 1.        Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

 2.        Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.

 3.        Dane osobowe mogą być przetwarzane w calach analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4.        Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych, prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej. W tym w przypadku w celu nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą Spółką, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji o trendach rynkowych - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

  2. Dane osobowe są/ będą przetwarzane także w niżej opisany sposób      
  Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność produkcyjną i handlowo - usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa– np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być ujawnione lub udostępnione:
  - naszym pracownikom, współpracownikom i kontrahentom, którzy współpracują ze Spółką przy realizacji celów wskazanych powyżej,
  - dostawcom usług zaopatrującym Spółkę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Spółkę oraz zarządzaniem naszą Spółką (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym),
  - dostawcom usług prawnych i doradczych (np. kancelariom prawnym).

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Administrator Danych Osobowych informuje, że nie przetwarza danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji.

  4.  Skąd posiadamy Państwa dane osobowe?

  Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania lub w trakcie współpracy lub ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.

  5. Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 1 i 3 celów:
a)        w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu – przez czas obowiązywania umowy lub porozumienia nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,
b)        w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub w związku z przysługującymi nam prawami, nie dłużej niż 3 lata od upływu okresu przedawnienia roszczeń,
c)        w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, nie dłużej niż 10 lat,
d)        w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej niż 10 lat.
Po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte.

W związku z przetwarzaniem przez DAMIX danych osobowych mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i  do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych:
a.        pisemnie, za pomocą poczty na adres siedziby Spółki,
b.        elektronicznie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FaLang translation system by Faboba